Posted in Երաժշտություն

Երկինքըն ամպել է,

Երկինքըն ամպել է,

Ի՜նչ անուշ թոն է.

Գամ դըռնեն անցնեմ՝

Հոգյակըս հոն է: 

Երկինքըն ամպել է,

Գետինը թաց է.

Յարըս քնել է,

Երեսը բաց է: 

Երկինքըն ամպել է,

Ի՜նչ անուշ երակ.

Սըրտիս մեջ լըցավ,

Մի բուռ կըրակ: 

Երկինքըն ամպել է,

Գետին շաղերով.

Ես քեզ սիրել եմ,

Անուշ խաղերով: 

Երկինքըն ամպել է,

Գետինը մութ է.

Ես քեզ ուզել եմ,

Թող ասեն՝ սուտ է: 

Շորո՜ր դու, շեկլի՛կ յար.

Տեսնեմ՝ դու ումն ես.շ

Իրավ եմ ասում՝

Դու իմ սըրտումն ես:

Posted in Երաժշտություն

Վիճակի նոր երգ

Ծաղիկ ունեմ ալայա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Ալա չի, ալվալայա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Հեռու տեղ մի յար ունեմ,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Նռան հատիկ լալայա,

Նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Continue reading “Վիճակի նոր երգ”
Posted in Երաժշտություն

Հե՜յ գյուլեմ

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Մանի ասեմ ու շարեմ,
Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ:

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Ծաղիկ ունեմ նարնջի,
Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Տղա վեր արի, փընջի:

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,
Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Ոսկին ծալեծալ կուզեմ:

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Համբարձումը շատ մոտ է,
Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Մեր ճամփեքը քարոտ է:

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Համբարձում է, գարուն է,
Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,
Մեր վիճակը սիրուն է:

Posted in Երաժշտություն

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ Է, ԳԱՐՈՒՆ Է

կրկն. Համբարձում է, գարուն է,
Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,
Մեր վիճակը սիրուն է,
Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:
2. Էս գիշեր լուսը տեսա,
Իմ յարը դուսը տեսա:
3. Կայնել ես վարդի հովին,
Քամին տա ծոցիդ մովին:
4. Ամեն քեզի տեսնելիս,
Համ՝ Համբարձում, համ՝ Զատիկ:
5. Աստված կյանք տա ամենքին,
Ուրախ կլնի էս տարին:
6. Մանի ասեմ ու շարեմ,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ:

Posted in Երաժշտություն

Վիճակը հանելու մանիներ

Տեսեք վիճակն ինչ կուզի,
Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,
Սրտի ուզածն ինչ ի,
Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

Սարերով ցորեն կուզի,
Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,
Արտերով գարի կուզի,
Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

Continue reading “Վիճակը հանելու մանիներ”
Posted in Երաժշտություն

Վիճակի երգ

Մանի ասեմ ու շարեմ,Ջան ծաղիկ, ջան, ջան,Լցնեմ տոպրակ ու կարեմ,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Ծաղիկ ունեմ նարընջի,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Տըղա, վեր արի փընջի,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Ոսկին ծալեծալ կուզեմ,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Ծաղիկ ունեմ` ալա յա,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Ալա չի, ալվալա յա,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Արևը կամար-կամար,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Կապել ես ոսկե քամար,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Սարեն կըգա ձիավոր,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Մեր տունը չարդախավոր,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:
Հըրես եկավ իմ աղբեր,Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան,Երեք օրվա թագավոր,Ջան, վիճակ, ջան, ջան:

Posted in Երաժշտություն

Շախկր-շուխկր

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

Արի աղբեր կար անենք

Չար թշնամուն քար անենք:

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

Բացվելա մեր կարմիր վարդ

Մեր ցավերին ճար անենք:

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս,

Շախկր-շուխկր քամարս,

Բոյով-սոյով իմ յարս:

Posted in Երաժշտություն

Հացի արարման երգ

   1. Հաց կթխեմ, գարի ա,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Էս ինչ դժար տարի ա,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

2. Կրակը թռավ քարից,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Ես կմեռնեմ քո դարդից,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

3. Ծով ա դառե մեր դաշտը,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Լիքը հաց ա մեր տաշտը,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

4. Հաց եմ թխել մշակին,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Հոտ քաշել մանիշակին,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

5. Հաց եմ թխել մշակին,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Ետ եմ նստել դոշակին,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

6. Երեսիդ կարոտել եմ,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Ոնց որ վարդ մանիշակին,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

7. Հաց կթխեմ, գարի ա,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Կաքավները մավիա, 

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

Posted in Երաժշտություն

ԱՍ ՏԱՐԻ

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Էրթանք նեյինք` էշը ինչը կերեր է,

Էշը խոտը կերեր է,

Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է,

Գալը էշը կերեր է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Էրթանք նեյինք` արջը ինչը կերեր է,

Արջը գալը կերեր է,

Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է,

Գալը գառը կերեր է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Էրթանք նեյինք` կատուն ինչը կերեր է,

Կատուն մուկը կերեր է,

Էրթանք նեյինք` մուկը ինչը կերեր է,

Մուկը ցորենը կերեր է:

Կատուն մուկը,

Մուկը, ղուշը,

Ղուշը ցորենը կերեր է,

Ղուշը ցորենը կերեր է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի,

Աս տարի-տարի, գալ տարի-բարի: